منظر مرکزمحلۀ غیررسمی؛ نمونۀ موردی:محلۀ غیررسمی شمیران نو

بررسی منظر مرکزمحله، شناختی عینی‌ـ‌ذهنی از ابعاد فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر فراهم می‌سازد. این پژوهش که در فروردین 96 و به صورت کیفی با استفاده از مصاحبه، مشاهده و روش تحلیل محتوا صورت گرفت، دو سطح جزئیات و تفسیرهای منظر مرکز محلۀ غیررسمی شمیران نو تهران را، از زاویۀ ساکنین، مورد بررسی قرار می‌دهد. در این محلات، پیشینه‌ای در زمینۀ پژوهش منظرین وجود ندارد و چنین پژوهشی به شناخت نظری در این حیطه کمک می‌کند. نتایج نشان می‌دهد منظر مرکز محله‌ غیررسمی، ترکیبی است از اشتراک و انسجام اجتماعی ساکنین، بازار فرامحله‌ای و گره‌گاه ترافیکی؛ که این سه به صورت سه‌جانبه باعث تقویت یکدیگر می‌شوند. هرچند مشاهدات نشان می‌دهد کیفیت فضای زندگی در این محله بسیار پایین است، اما جریان داشتن فعالیت‌های مذهبی و رونق دادوستد به منظر مرکزمحلۀ شمیران نو حیات داده است.

برای مشاهده اطلاعات بازدید صفحه منظر مرکزمحلۀ غیررسمی؛ نمونۀ موردی:محلۀ غیررسمی شمیران نو شما میتوانید از طریق لینک زیر آخرین اطلاعات بازدیدکنندگان این صفحه در ترافیسِت را مشاهده نمایید:

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت manzar-sj.com دارای لینک مستقیم به منظر مرکزمحلۀ غیررسمی؛ نمونۀ موردی:محلۀ غیررسمی شمیران نو هستند