عوارض واریس (قسمت چهارم)

زخمهای حادعموما درواریسهای رتیکولرمشاهده می شوندکه گهگاه باعث خونریزی های ماسیووشدیدشده وکنترل خونریزی آنهاغالبابسیار مشکل می باشد.زخمهای مزمن عموماناشی از واریسهای طنابی شکل بوده وغالبا همراه باتغییررنگ شدیدپوست وترشحات چرکی وخونابه ای بوده وبیماران ازسوزش وعفونت شاکی هستند.

برای مشاهده اطلاعات بازدید صفحه عوارض واریس (قسمت چهارم) شما میتوانید از طریق لینک زیر آخرین اطلاعات بازدیدکنندگان این صفحه در ترافیسِت را مشاهده نمایید:

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت doctorhadizade.com دارای لینک مستقیم به عوارض واریس (قسمت چهارم) هستند