عوارض واریس (قسمت چهارم)

زخمهای حادعموما درواریسهای رتیکولرمشاهده می شوندکه گهگاه باعث خونریزی های ماسیووشدیدشده وکنترل خونریزی آنهاغالبابسیار مشکل می باشد.زخمهای مزمن عموماناشی از واریسهای طنابی شکل بوده وغالبا همراه باتغییررنگ شدیدپوست وترشحات چرکی وخونابه ای بوده وبیماران ازسوزش وعفونت شاکی هستند. (1,333 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه عوارض واریس (قسمت چهارم) توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:45 AM
2.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:45 AM
3.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:45 AM
4.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:11 AM
5.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:48 AM
6.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:43 AM
7.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:15 AM
8.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:15 AM
9.
zz
بازدید در 1397/8/1 8:15 AM
10.
zz
بازدید در 1397/8/1 7:45 AM
11.
zz
بازدید در 1397/8/1 6:44 AM
12.
zz
بازدید در 1397/8/1 6:15 AM
13.
zz
بازدید در 1397/8/1 5:14 AM
14.
zz
بازدید در 1397/8/1 4:45 AM
15.
zz
بازدید در 1397/8/1 4:45 AM
16.
zz
بازدید در 1397/8/1 4:45 AM
17.
zz
بازدید در 1397/8/1 3:44 AM
18.
zz
بازدید در 1397/8/1 3:15 AM
19.
zz
بازدید در 1397/8/1 2:11 AM
20.
zz
بازدید در 1397/8/1 1:44 AM
21.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:40 AM
22.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:14 AM
23.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:14 AM
24.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:14 AM
25.
zz
بازدید در 1397/7/30 11:08 PM
26.
zz
بازدید در 1397/7/30 10:44 PM
27.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:52 PM
28.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:38 PM
29.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:14 PM
30.
zz
بازدید در 1397/7/30 8:16 PM
31.
zz
بازدید در 1397/7/30 8:08 PM
32.
zz
بازدید در 1397/7/30 7:44 PM
33.
zz
بازدید در 1397/7/30 7:44 PM
34.
zz
بازدید در 1397/7/30 7:44 PM
35.
zz
بازدید در 1397/7/30 7:44 PM
36.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:40 PM
37.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:38 PM
38.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:14 PM
39.
zz
بازدید در 1397/7/30 5:09 PM
40.
zz
بازدید در 1397/7/30 5:07 PM
41.
zz
بازدید در 1397/7/30 4:44 PM
42.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:39 PM
43.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:36 PM
44.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:14 PM
45.
zz
بازدید در 1397/7/30 2:06 PM
46.
zz
بازدید در 1397/7/30 1:57 PM
47.
zz
بازدید در 1397/7/30 1:44 PM
48.
zz
بازدید در 1397/7/30 12:36 PM
49.
zz
بازدید در 1397/7/30 12:22 PM
50.
zz
بازدید در 1397/7/30 12:14 PM
1 - 50 از 2582 مورد
برای مشاهده صفحه عوارض واریس (قسمت چهارم) در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت doctorhadizade.com دارای لینک مستقیم به عوارض واریس (قسمت چهارم) هستند