تابلو تاریخ اینترنت ایران

iraninternethistory.com

یک تابلوی تاریخی به طول و عرض هزار در هزار پیکسل (در مجموع یک میلیون پیکسل) می باشد. با این توضیح که تمامی پیکسل های ثبت شده روی این تابلو برای همیشه جاویدان و ماندگار خواهند ماند. کلیه برندها و وب سایت ها می توانند با درج نام یا تبلیغ خود به روی این تابلو، حضور خود را در دنیای اینترنت جاویدان کرده و قسمتی از تابلوی تاریخ اینترنت ایران باشند.