جوایز بازدید از سایت

شما می توانید با بازدید بیشتر علاوه بر امتیازی که از هر بازدید به دست می آورید جایزه هم بگیرید

بازدید
جایزه
توضیحات
1
100
5
150
10
???
???
???
منتظر شماست!...

هر کاربر جدید برای ثبت نام در وب سایت 2,500 امتیاز به عنوان هدیه دریافت می کنند